הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 29 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 29 | השקפה | פה-פז

זוהר חדש יתרו פה – פז  שיעור 29

אשר עושתי בסתר

 

כתוב, גלמי ראו עיניך, שאמר אדם הראשון, כשהייתי מוטל גולם בלי צורה, ממזרח למערב, ראו עיניך, הדורות העתידים לצאת ממני, כי אתה הוא קורא הדורות מראש. אומר אדם הראשון לקב"ה, אתה ראית מה עומד לצאת ממני בכל הדורות, כולל אומות העולם היוצרים הפרדה. למעשה אומר אדם הראשון, הבאת אותי כגולם שעליו לעבור זמן, היינו מספר חידושי צורה כדי להגיע לדרגת אדם. זה ספר תודלות אדם, היינו כל התולדות שיצאו ממנו, כאן שואל האדם אז למה באים אלי בטענה שבגין החטא באה מיתה לעולם

 

זה הוא ספר תולדות אדם לצורות אותם יש לתקן, ולא לגופים, שבספר הצדיקים הזה היו נחקקות כל הצורות של נשמות שבעולם. ושם בספר תולדות אדם כולם יכתבו, כל הנשמות יכתבו, בציורים של קמטים בעוד האדם, כעין רקיע השמים ששם כוכבים. ועליהן נאמר המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא. והיינו רק לזרע ישראל עבדי ולא לאומות העולם, שנאמר, יעקב אשר בחרתיך כי הם נק אדם שכתוב, ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. ובשבילם נברא העולם, ז"ש באו למחשבה להבראות מטרם שנברא העולם. וכולם ועל ספרך כלם יכתבו. הקב"ה ברא את העולם כדי שיהיו נבראים הראויים לקבלת ההטבה. ומי שראוי לקבלת ההטבה השלמה נק אדם, וכל שאר בחינות אומות העולם הם רק אמצעים.

ישראל זה עדיין לא בחינת אדם, אלא אמצעי כדי להגיע לדרגת אדם. בחינת האדם הם כל עשרת הדורות עד נח ועשרת הדורות עד אברהם שבאו בקו אמצעי, בו צריך לעשות את התיקונים.

 

אדם הראשון נתן ע שנה לדוד

 

זה הוא דוד המשיח, שלא היו לו ימים להאיר ולחיות, ואדם הראשון משך לו ע שנים כש"א הנה טפחות נתת ימי. מהו טפחות ומשיב שהוא אותיות ט פחות. ט מורה על טוב וכאן הטוב היינו החיים שהפחית אותו מימיו של אדם הראשון, לתת לדוד שהיה טוב רואי, כי הטוב שלו היינו החיים, היה מאדם הראשון שנתן לו צדקה, ע שנה משנותיו, כדי שדוד יהיה מוכן לעשות צדקה לישראל. צדק לבד הוא דין, ומשפט כולל רחמים. דוד המלך היה בחינת עני מפני שקיבל צדקה, ע שנה מאדם ראשון.

 

יופיו של יעקב אבינו הוא מעין יופיו של אדם הראשון.

 

יופיו של יעקב אבינו הוא מעין יופיו של אדם הראשון, כי יעקב היה יושב אוהלים. אוהל הוא בחינת ליבו של האדם ולמד שם בבית שם ועבר ואברהם ויצחק, לעבוד להקב"ה כי הוא בכור, שכתוב בני בכורי ישראל, והעבודה היא בבכורות. יופי זו צורה שיכולה לבטא את התכלית שלשמה נוצרה. מכאן שאדם יפה הוא אדם מתוקן לקבל את ההטבה השלמה, שזו התכלית.

 

כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. וכתוב כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. יעקב בחר לו י"ה שזו קטנות, ישראל הוא שם הויה שהוא גדלות.

אדם הראשון נתן כוחו לדוד המלך, והשאלה ממי ייוולד, וכמובן מזרע יעקב, דרך יהודה. אדם ראשון לא יכול היה לתקן את שבע הספירות התחתונות, ולכן דוד המלך קיבל ממנו את שבעים השנה להשלמת הקומה שהיא אלף שנים, וחי רק תשע מאות שלושים שנה.

אין תגובות

להגיב