תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד פ"ח |שיעור 70

תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד פ"ח |שיעור 70

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 70


ממשיך ומלמד בסוד של אות א׳, תמצא חולם חירק שורק, כעין זה וִֹּ ומעיד על עילת על הכל, שאין אלוה אחר לימינו של העולם.

הצמצום היה על הרצון לקבל שהיה בצורה שבעל מנת לקבל. אור חכמה מתקבל רק ברצון לקבל, אור חסדים מתקבל ברצון להשפיע.

זו מצווה לקבל אור החכמה, אור תענוג של מצווה.

הרצון לקבל צמצם עצמו לא לקבל אור חכמה, בכדי שלא תהיה שינוי צורה בינו לבין המאציל, כי המאציל הוא כולו להשפיע ואין בו מנצוצי קבלה כלום, והנאצל הוא כולו לקבל יש בו רצון להשפיע אך אינו מגולה, ולכן כל עיקר התיקון הוא איך לקבל את אור החכמה, וגם להיות בהשתוות הצורה עם הנותן.

עיקר התיקון הוא כן לקבל אור, אך לשמור על צורת ההשפעה הנכונה.

עבודה נפשית ב ג' קווים משמעותית לאדם, מפני שהוא בא לתקן את הצמצום, וצריך לדעת תפקיד כל קו כדי להגיע למטרה.

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 70

 

 

קנד) וברזא דאת א׳ וכו': ובסוד של אות א׳, תמצא חלם חירק שורק, כעין זה וִֹּ היינו מלאפום ו׳ ונקודה בתוכה שנקרא שורוק וכן נקודה מלמעלה ונקודה למטה. והוא גלגל המתהפך לששה קצוות, שהם חג״ת נה״י. למעלה: נצח למטה: הוד. ולארבע צדדים, שהם חסד דרום גבורה צפון. תפארת מזרח. יסוד מערב. מתהפך לימין, ומעיד על עילת על הכל, שאין אלוה אחר לימינו של העולם. מתהפך לשמאל ומעיד עליו, וכן לכל צד מעיד על יחודו שאין אלוה אחר למעלה ולמטה ולד׳ צדדים.

בכל הצדדים מה ששולט זו בחינת האלוקה זה הוא שהעמידו בעלי המשנה להאריך באחד באות ד של המילה אחד אשר בקריאת שמע. כדי שתמליכהו על השמים ועל הארץ ועל ד׳ רוחות העולם.
הצמצום היה על הרצון לקבל שהיה בצורה שבעל מנת לקבלה

אור חכמה מתקבל רק ברצון לקבל, אור חסדים מתקבל ברצון להשפיע. זו מצווה לקבל אור החכמה, אור תענוג של מצווה.

פירוש הדברים הנה כל ענין הצמצום היה על אור החכמה, אשר הרצון לקבל צמצם עצמו לא לקבל אור חכמה, בכדי שלא תהיה שינוי צורה בינו לבין המאציל, כי המאציל הוא כולו להשפיע ואין בו מנצוצי קבלה כלום, והנאצל הוא כולו לקבל יש בו רצון להשפיע אך אינו מגולה, ולכן כל עיקר התיקון הוא איך לקבל את אור החכמה, וגם להיות בהשתוות הצורה עם הנותן. עיקר התיקון הוא כן לקבל אור, אך לשמור על צורת ההשפעה הנכונה וסדר התקון נכלל בסוד ג׳ קוים, ונקראים גם כן ג׳ נקודות, חלם, שורק, חיריק, אשר נקודת חלם שורק נתקנו עוד בג״ר דנקודים, והחיריק מצד ז"ת דאצילות בזמן תיקון האצילות, וכל קו משלים את השני באופן שכל קו כלול מג', כי ימין בלי שמאל הוא קטנות, ושמאל שיש בו הארת ג״ר א״א לו להאיר בלי לבוש החסדים של ימין מותר בראש בגוף אסור, ואינו נכנע להלביש החכמה שלו בחסדים של ימין בלי קו האמצע, הרי שכל אחד מן הקוים צריך להכליל בו את שני הקוים האחרים, שעל ידם הוא משתלם ויכול להאיר. גם הימין צריך את השמאל, מפני שהוא קטנות ולא יכול כך לקבל את אור מטרת הבריאה.

עבודה נפשית ב ג' קווים משמעותית לאדם, מפני שהוא בא לתקן את הצמצום, וצריך לדעת תפקיד כל קו כדי להגיע למטרה.

אין תגובות

להגיב