תיקוני הזוהר – עמוד קיט-קכ | שיעור 102

תיקוני הזוהר – עמוד קיט-קכ | שיעור 102

י"ב צירופי הויה שיעור 102

ישנם זיווגים בעולמות העליונים דרכם מתקבל הקשר בין הזכר והנקבה, כדי לתת את האור לתחתונים. לפי הצירוף והזיווג ניתן להבין את המציאות הרוחנית במדרגה. לימוד שמות הויה הנובעים מהפסוקים, הוא שילוב של רמזי חכמת הקבלה שנמצאים בסיפורים המובאים לחושים.

מעבר לפשט הסיפור ישנו עומק המופיע ברמזים של ראשי או סופי תיבות.

מאחר והמלכות נגנזה ברדל"א, היא רק התכללות ולא עצם, אין אחרים יכולים להתכלל ממנה. כך אדם שלא מגיע לעצם שלו, אינו יכול באמת להשפיע לאחרים.

חכמת הקבלה נלמדת בעשר ספירות הבנויים משם הויה. היכולת לכוון בצירופים אלו תלויה בידיעת חכמה הקבלה והכוונה הנפשית הראויה.

הרמזים המופיעים בכתובים מועלים למי שמכיר ורגיש לשינויים בסדר האותיות ובניקוד המשתנה.

תפילין בסוד המוחין בחכמה, וציצית שהם כיסוי, בגד מלשון בגידה שבא על בחינת הגוף. ויש הבדל בין גוף לנשמה, לגוף רצונות רבים ולנשמה רק רצון אחד לדבקות. רק כאשר הגוף מאחד את כל הרצונות לאחד, יכול הוא לקבל על עצמו עול מלכות שמים, ואז כל הרצונות הגופניים נכנסים למסגרת בחינת השמים, ואת זה עושים התפילין.

הלב הוא מלך הגוף, והוא ממלא תפקידו בלי להיות בוגד, כאשר הוא מרגיש בכל רצון ישנה אמת שמציצה בכל מפגש עם החיים, דרך ארבע כנפות הציצית.

החיבור לקב"ה יכול להיות רק דרך הנשמה, חיבור שאפשר להשיג דרך התפילין הם בחינת פני אדם.

י"ב צירופי הויה שיעור 102

 

ישנם זיווגים בעולמות העליונים דרכם מתקבל הקשר בין הזכר והנקבה, כדי לתת את האור לתחתונים. לפי הצירוף והזיווג ניתן להבין את המציאות הרוחנית במדרגה. לימוד שמות הויה הנובעים מהפסוקים, הוא שילוב של רמזי חכמת הקבלה שנמצאים בסיפורים המובאים לחושים.

מעבר לפשט הסיפור ישנו עומק המופיע ברמזים של ראשי או סופי תיבות.

 

מאחר והמלכות נגנזה ברדל"א, היא רק התכללות ולא עצם, אין אחרים יכולים להתכלל ממנה. כך אדם שלא מגיע לעצם שלו, אינו יכול באמת להשפיע לאחרים.

חכמת הקבלה נלמדת בעשר ספירות הבנויים משם הויה. היכולת לכוון בצירופים אלו תלויה בידיעת חכמה הקבלה והכוונה הנפשית הראויה.

הרמזים המופיעים בכתובים מועלים למי שמכיר ורגיש לשינויים בסדר האותיו ובניקוד המשתנה.

 

 

רו) וכל קראין דקא וכו': וכל הויות הללו הבאים מן המקראות הן מראשי אותיות כמו ישמחו השמים ותגל הארץ. או מסופי אותיות כמו עירה ולשרקה בני אתונו. בין בפסוקים מן התורה בין מן הנביאים בין מן הכתובים. יכולים לנקד אותם הויו״ת בנקוד של אותיותיהם שמהן באים אף כך כל שמות הוי"ה הבאים מצרוף של ג׳ אותיות, כמו יהה מקור שלו הוא מן הפסוק כי י״ה ו״ה יהי״ה בכסלך. ויש שמנקדים את שמות הוי״ה שבסוף התבות, עם נקודות שבראשי תבות ואם הוי״ה בראשי תיבות, ונקוד שלו מסופי תיבות.

 

רז) ואית נקודה ברזא וכו': ויש נקוד בסוד אחר כעין זה, יהו״ה מלך יהו״ה מלך יהו״ה ימלוך ששמות הויות שלמעלה, הן מנוקדות כהמלים שלאחרי השמות.
פירוש. סוד ג׳ השמות 
ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך, הם סוד ג׳ קוים חסד גבורה תפארת, ועיין בשער הכוונות דרוש ענין תפלת השחר ד״ה ונחזור, אשר הנקודות הן רק תחת י׳ ו׳ של השם אבל בשתי ההי"ן אין צריך ניקוד, והוי״ה מלך הראשון מנוקד בב׳ סגולים א׳ תחת י׳ וא׳ תחת ו׳ וה״ס חסד. הוי״ה מלך השני בעת זיווג הוא מנוקד בב' פתחין, וה״ס גבורה. שה״ס הארת חכמה שבשמאל שנקראת פתח. והוי״ה ימלוך מנוקד בחירק ושבא וחולם והנקודות הן תחת י ו כי רק הזכרים הם מנוקדים ולא הנקבות שהן ב׳ ההי"ן, וה״ס תפארת.

 

רח) ד׳ שמהן תליין וכו': ארבע שמות תלויים מכל שם של אלו ג' שמות ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך. כי מכל אות של הוי״ה יוצא שם אחד, והם י״ב שמות. ועליהם נאמר וקרא זה חשבון י״ב נגד י״ב פנים של ג׳ חיות של המרכבה אריה שור נשר שבכל אחד ד׳ פנים אל זה היינו י״ב כנפים של ג׳ החיות אריה שור נשר. ועל כלם פני אדם, שה״ס הכתוב ועל דמות הכסא כמראה אדם עליו מלמעלה. ותפילין הוא פני אדם דהיינו מוחין דחכמה. ציצית הן פני החיות וכנפי החיות דהיינו הארת חכמה בחסדים שהם הלבן שבציצית. תפילין בסוד המוחין בחכמה, וציצית שהם כיסוי, בגד מלשון בגידה שבא על בחינת הגוף. ויש הבדל בין גוף לנשמה, לגוף רצונות רבים ולנשמה רק רצון אחד לדבקות. רק כאשר הגוף מאחד את כל הרצונות לאחד, יכול הוא לקבל על עצמו עול מלכות שמים, ואז כל הרצונות הגופניים נכנסים למסגרת בחינת השמים, ואת זה עושים התפילין.

הלב הוא מלך הגוף, והוא ממלא תפקידו בלי להיות בוגד, כאשר הוא מרגיש בכל רצון ישנה אמת שמציצה בכל מפגש עם החיים, דרך ארבע כנפות הציצית.

החיבור לקב"ה יכול להיות רק דרך הנשמה, חיבור שאפשר להשיג דרך התפילין הם בחינת פני אדם.

 

 

אין תגובות

להגיב