041- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכא-קכג למתקדמיםI תגיות: נשיקין

041- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קכא-קכג למתקדמיםI תגיות: נשיקין

 

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קכא- קכג

הנשיקין

אהבה היא תכלית הנברא בבחינת וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם, וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל-לְבָבֶךָ.

שסח) כשנגלה הקב"ה על הר סיני, כשניתנה התורה לישראל בעשרת הדיברות, כל דיבור עשה קול. הדיבור, חכמה, הוליד קול, חסדים. וקול נחלק לע' (70) קולות, וכולם מאירים ומתנוצצים לעיניהם של ישראל, והיו רואים עין בעין זיו כבוד שלו, כמ"ש: וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת. רואים, שנגלה בו מוחין דחכמה, ראייה, אע"פ שבעצם הוא חסדים. לכאורה צריך היה לכתוב שומעים את הקולות. חוכמה הופכת לחסדים כאשר היא מאירה ממטה למעלה, וכאשר החוכמה באה רק ממעלה למטה עלולה להיווצר שבירה. רק כאשר מייצרים אור חוזר, דהיינו התגברות על חטא אדם הראשון, ומניעה מהקליפה הדורשת לקבל החוכמה ממעלה למטה. כאן החוכמה כבר היגיעה עם לבושים מתוקנים, מאחר ובילע המוות במעמד סיני, ולא ניתנה לנחש למנוע לעשות מהחוכמה קול. באופן רגיל אין לאדם כוח לעשות מצד עצמו אור חוזר על הארה כל כך גדולה, במעמד סיני ניתן כוח אמונה זה מלמעלה בבחינת עובר ירך אמו. האמונה עליה צריך היה לשמור, שגם אם משה שבנפש מתעכב, יש לפעול מעל טעם ודעת. חטא העגל גרם לחוסר האמונה בערב רב, הם לב האבן הגורם לשבירה כשמתחברים אליו בזמן תיקון.

רואים את הקולות אומר שהתגלתה חוכמה/אהבה במסגרת החסדים/השפעה, דהיינו שניתן לקבל אותה והאהבה מתקיימת. לצורך כך על האדם לקיים את כל מצוות התורה ולפעול את המעשים למעלה מדעתו.

שסט) בקול היה ג' קווים, והיה מעיד בכל אחד מישראל, ואמר לו: תקבלני עליך למעלה מהדעת בכך וכך מצוות שבתורה, שזה קו ימין, ואמרו כן שהסכימו לקבל את התורה, חזר על ראשו ומתגלגל עליו, והיה מעיד בו ואומר, תקבלני עליך בכך וכך עונשים שבתורה, שזה קו שמאל, הסכים והיה אומר כן. אח"כ חזר קול ונישק אותו בפיו. כמ"ש: יִשָּׁקֵנִי מִנְּשִׁיקוֹת פִּיהוּ, שזה קו אמצעי, ג"ר. לאחר תיקון הימין שקיבל על עצמו את האמונה מעל הדעת, והסכים לצד שמאל לגבול, למסגרת, אז אפשר להגיע לזיווג, לנשיקין כתוצאה טבעית לשתי הקבלות של ימין ושמאל.

שע) ואז כל מה שראו ישראל בזמן ההוא, היו רואים תוך אור אחד, דרך המלכות, שקיבל לתוכו כל אורות אחרים, חג"ת. והיו חומדים לראות אותו. אמר להם הקב"ה, אור שראיתם בהר סיני, שקיבל כל אלו גווני האורות, והיה השתוקקותכם אליו, שהוא המלכות, תקבלו אותה ותיקחו אותה אצלכם. הגוונים שהאור מקבל: זהב גבורה, כסף חסד, נחושת ת"ת. והם ג' קווים. נדמה לאדם גשמי שמה שמייצר אהבה זה הקשר הגופני, וכאן מלמד שרק קשר רוחני, נשיקין מייצר אהבה.

שעא) מה ראה שלמה המלך, שהביא דברי אהבה בין עולם העליון, ז"א הקב"ה, ובין עולם התחתון השכינה, המלכות? והתחלת שבח האהבה, שהביא ביניהם, יישקני. אלא אין אהבה של דבקות רוח ברוח זולת נשיקה, ונשיקה בפה, שהוא מבוע של הרוח והמוצא שלו, וכשנושקים זה לזה מתדבקים הרוחות אלו באלו ונעשו אחד. ואז הוא אהבה אחת. רק הרוח היא זו שמחברת ולא החומר. דרוש גם ההרגש הנמצא ברוח שאדם נותן בבחינת הנשיקין, וכאשר ישנה אהבה ברוח, היא מתפשטת גם לאברי הגוף, דהיינו לכל שאר הרצונות. אהבה היא דבר מורכב ולא רוח אחת. היות והיא שייכת למלכות יש בה מורכבות, וכדי להגיע לאחדות ולכלל האהבה יש צורך לפעול אותה דרך הפרטים, דהיינו צריך שלנקבה תהיה את הרוח שלה, וכן צריך גם את רוח הזכר, ושניהם ברצון להביא את הצד שלהם ליחד. את האהבה יש לחבר לרצון להשתוקקות ליחד

שעב) בספרו של רב המנונא סבא, היה אומר על מקרא זה: נשיקת אהבה מתפשטת לד' רוחות 2 מייצרים 4, דהיינו מה שכל צד מתכלל בשני, וד' רוחות מתדבקים יחד, והם תוך האמונה, המלכות, וד' רוחות עולים בד' אותיות, והן האותיות שהשם הויה הקדוש תלוי בהן, ועליונים ותחתונים תלויים בהן, והשבח של שה"ש תלוי בהן. והן ד' אותיות אהב"ה. והן מרכבה עליונה חו"ג תו"מ, והן חיבור ודבקות ושלמות הכול.

שעג) ד' אותיות אהב"ה, ד' רוחות של אהבה ושמחה של כל איברי הגוף בלי עצבות כלל. כי ד' רוחות בנשיקה, כל אחד כלול בחברו, רוח ז"א כלול במלכות, ורוח המלכות כלול בז"א, וכשהרוח הזה כלול ברוח האחר, והאחר כלול בזה, נעשו בכל אחד ב' רוחות יחד, רוח של עצמו ושל חברו הכלול בו. ואז מתחברים בדבקות אחת. והם ארבע בשלמות, ב' דז"א וב' דמלכות, ונובעים זה בזה ונכללים זה בזה.

שעד) וכשמתפשט הארתם לעוה"ז לפרטיות של כל אחד, נעשה מאלו ד' רוחות פרי אחד, רוח אחד, הכלול מד' רוחות. וזה חוזר ועולה ובוקע רקיעים, עד שעולה ויושב אצל היכל אהבה, שכל אהבה תלויה בו. ורוח ההוא נקרא ג"כ אהבה. וכשהרוח עולה, מעורר את ההיכל להתחבר למעלה עם היכל השישי, היכל הרצון, ששם הנשיקין. לאהבה דרושה השתוקקות משותפת ליחד.

שעה) ד' אותיות לד' רוחות, והן ד' אותיות אהב"ה. כי רוח ז"א הוא א'. רוח המלכות הנכלל בז"א, אות ה'. רוח המלכות ה', ורוח ז"א הנכלל במלכות הוא ב'. הפרי שלהם נקרא אהבה. כי כשמתחברים זה בזה, ז"א במלכות בחיבור הנשיקין, מיד מתעורר זה בצד זה, הרוח של המלכות מתעורר ונכלל ברוח של ז"א, ורוח של ז"א נכלל ברוח של המלכות, וע"כ מיד יוצאת ה', רוח המלכות הנכלל עם א', רוחו דז"א, ומתחברת בא' ומתדבק בדבקות ובאהבה. ומתעוררים ב' אותיות אחרות, ה', רוחה של המלכות, עם ב', רוחו של ז"א, הנכלל במלכות, ונכללו רוחות ברוחות בדבקות האהבה. ופורחות אלו אותיות אהב"ה מהם, ובאות ברוח העולה, הפרי שלהם. וע"כ נקרא אהב"ה בשמם, והם מתעטרים בו, ונעשה כלול מד' רוחות ההם. הנקבה מייצגת את צד הגוף המכיל פרטים, ודווקא מצד הזכר האות א מתחלפת ל – ב ומתפרטת כדי לבוא לחיבור. הנקבה נותנת את האות ה ונשארת ללא שינוי מפני שהפרטים לא משנים את הכלל.

שעו) כיוון שהולך ועולה האהבה, הרוח הנולד מד' רוחות של הנשיקות, הכלול בכל אלו ד' רוחות, פוגע בממונה עליון אחד, שר הממונה על 1990 רקיעים, והוא ממונה על נוזלים הנמשכים מן י"ג נהרות אפרסמון הטהור הנמשכים מטל העליון. ונוזלים ההם, אורות החסדים, נקראים מים רבים. כיוון שהרוח פגע באותו שר המחנות הוא עומד כנגדו ואינו יכול לעכב אותו, והוא עובר בהם, בנהרות אפרסמון הטהור, עד שנכנס אל היכל האהבה.

מנשיקין הראשונים דז"א ומלכות הכלולות מד' רוחות, נולד רוח אחד הכלול מכולם, שבו הימין והשמאל, ז"א ומלכות, אחד ממש, שכמו שהשמאל מתבטל ונכלל בימין, כן הימין מתבטל ונכלל בשמאל. וע"כ נקרא אהבה, כי בולט אהבת הימין אל השמאל, וכן להיפך. וכשהרוח הזה נמשך לצדיקים למטה הם חוזרים ומעלים אותו להיכל אהבה שבעולם הבריאה, כדי שיתגבר שם האהבה ע"י התחברות עם היכל הרצון.

והשר הממונה אכתריאל, שהוא כתר של עולם הבריאה, ע"כ שולט על 1990 רקיעים, שהם חו"ב שבבריאה, המכונים אלפים  כמ"ש: ואאלפך בינה. ומה שחסר עשרה לאלף השני היא המלכות דמלכות ממדה"ד, היא חסרה ואינה באלף השני, שהוא בינה. כי רק המפתחא שולטת בה, יסוד המלכות. וגם הוא שולט על מים רבים, חסדים מרובים הנמשכים מי"ג נהרות אפרסמון הטהור.

ולפיכך כיוון שהרוח עולה למעלה ופוגע בשר, ובחסדים המרובים שלו שתחת שליטתו והשפעתו, שמצד ימין, הנה היה ראוי שתתבטל אהבה שבו, האהבה אל השמאל, ויחזור כולו לימין, כמו המים רבּים. והוא עומד כנגדו, שאינו מתבטל לשליטת החסדים המרובים שלו, ועומד באהבתו אל השמאל, המלכות.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכא-קכג
1. מה הכוונה שכל העם רואים את הקולות?
2. מהם ג' הקווים שיש בקול ששמעו בנ"י במעמד הר סיני?
3. מהו האור האחד שראו בנ"י במעמד הר סיני?
4. מדוע הנשיקה צריכה להיות בפה כדי להיות מחברת בין השניים?
5. מהן ד' הרוחות במילה אהבה ומדוע על פי זה צריכה להיות בין זכר ונקבה ולא מאותו צד?
6. מדוע בנתינת הרוח של הזכר לנקבה משתנה האות מא' לב' ובנתינת הרוח של הנקבה לזכר אין האות ה' משתנה?
7. מדוע נדמה לנו שהחסדים יכולים לכבות את האהבה? אגב כך הסבר מדוע את אהבה צריך לחפש במסגרת היחד? ומדוע יש השתתקקות, לעיתים, למצוא אהבה מחוץ ליחד? ועוד, הסבר את הנאמר ש"מים רבים לא יכבו את אהבה"

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב