הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס טז-יח | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס טז-יח | מתקדמים | שיעור 6

פנחס טז – יח שעור 6

היבום והגלגול

אדם בא לעולם כדי לייצר תנועה רוחנית, ולצורך כך משתמשים בעולם הגשמי. כך יש עניין גדול במצוות הייבום. מי שלא מוליד הבנות אמוניות יאלץ לחזור בגלגול.

  1. ומשום זה היא מצוות הקב"ה בתורה להיות אח מיבם לאשת אחיו לעשות בן לאחיו, כדי שלא יאבד מעולם ההוא, וזה הוא כמו הסוד של כלאים בציצית שאמרו מה שאסרתי לך כאן התרתי לך כאן. אסרתי לך כלאים בכל מקום, התרתי לך כלאים בציצית כאן מותר במצווה שמחברת והתורה התירה. הציצים מגלה שיש אמת בכל מפגש עם המציאות בה מסתתר הקב"ה, כלומר הגם שנראה לכאורה בגידה בבגד, עדיין השם מסתתר שם. אסרתי לך אשת אח, התרתי לך יבמה. כמו שמרכיבים תפוחים או דקלים מין במינו ואסור להרכיב מין בשאינו מינו. ונאמר בו כי האדם עץ השדה, שגם האדם אסור בשאינו מינו שהם העריות, אבל ביבמה מרכיבים מין בשאינו מינו כדי שלא להאביד נפש המת ולא ימחה שמו מישראל.
  2. וזה הוא סוד הגלגול. גלגל אין לו תנועה בלי אמת המים המתגלגלתו אף כך אמת המים ה"ס אות ו בה נעשה גלגול הגלגל, וסוד הדבר מה גלגל אין לו תנועה בלי אמת המים, אף כך הגלגל הוא אות י ואין לו תנועה בלא אמת המים שהיא ו. יבמה היא אות ה ולזה היא אותיות בינה בן י"ה כי הבן שהוא ז"א יוצא מזווג י"ה שהם חו"ב וע"כ הוא נרמז באם בשמה, דהיינו בן י"ה שהוא אותיות בינה. באות י שהיא חכמה ברא עולם הבא שהוא עולם ארוך שהוא ו שהוא ז"א. ז"א נק עולם, האות וו הוא מה שנולד מחוכמה דרך הבינה. 
  3. משום זה מי שאין לו בן שהוא כנגד ז"א שה"ס ו שהוא עולם הבא אינו מבני עולם הבא, כי הים שהוא בינה שה"ס עולם הבא הוא כנגד ו היוצאת מבניהם של י"ה אשר י ה"ס חכמה ואות ה ה"ס בינה הנק' ים, וע"כ נק' ו ג"כ עוה"ב כמוה. ומהים שהוא בינה מתחלקים כמה נחלים שהם הספירות של ו שהיא ז"א שהם מסבבם העולם שהוא מלכות עד שחוזרים לים שהוא בינה, שמשם יצאו הנחלים שהם ז"א ומשום זה אמר הכתוב, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים  ללכת, דהיינו עד שחוזרים כמו שיצאו, דהיינו כמו שהנחלים יצאו מהבינה כן חוזרים אל הבינה. מי שלא השאיר בן בעולם עליו לחזור לבחינת עולם הבא. הנחלים הם הספירות של ז"א, והבינה לא מלאה עד שמולידה את ז"א. כשאדם מוליד בן, הוא מייצג את הבינה שבחרה ביתר דבקות ובכך מולידה השפעה בעולם. בן הוא בחינת מידות של השפעה. מי שלא מוליד הבנה של השפעה, יחזור בגלגול.
  4. אף כך בנשמת האדם כתוב: והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה דהיינו שתשוב אליו בשלמות כמו שנתן אותה כשהיא שלמה. אם תשוב בתשובה שהיא בינה עליונה הנק' תשובה שהיא אותיות בן י"ה אות ה שבה נכפלת באות י שבה שהיא עשר פעם חמש שהם חמישים גימטרית ים שה"ס אותיות י"ה שבבינה שהם ה פעמים י. אותיות בן שבבינה הוא הנחל היוצא ממנה שהוא ז"א ומתחלק לכמה נחלים דהיינו לששה קצוות, כמו אילן המתפשט לכמה ענפים, ובעת שהאדם חוזר בתשובה הוא נדבק בנחל שהוא ז"א ושם עם נחליו לבינה הנק' תשובה ונק' ים שז"ס כל הנחלים הולכים אל הים. לשוב בתשובה אומר להוליד בן, דהיינו מידת השפעה בלב האדם. ואם לא יוליד יאלץ לחזור בגלגול.
  5. ואם אינה חוזרת נשמה שלמה כמו שהייתה שלמה בעת נתינתה נאמר בה שם הם שבים  ללכת, היא וכל הנשמות האחרות שהם כמוה שאינן שלמות, כלומר ששבים לעולם הזה התגלגל אף כך אם הוא אינו שלם בבן או שאין לו בת שהיא נרמזת בעולם הזה שהיא מלכות, שיהיה נשלם על ידה בעולם הזה, שהיא מלכות הנבראת בה' ז"ש אלא תולדות השמים והארץ בהבראם שפירושו  בה בראם. אף הוא צריך להתגלגל פעם שנית כי נשמתו אינה שלמה ונאמר עליו שם הם שבים ללכת, לך גימטרייה 50, ים.
  6.  יה"ו דהויה שה"ס חג"ת הסוה"כ הן כל אלה יפעל אל פעמים  שלש עם גבר דהיינו שהנשמות באות בגלגול בסוד ג אותיות יה"ו שעליהם אוה"כ הן כל אלה. והרשעים שנאמר בהם ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו כלומר שאע"פ שבאו בגלגול נשארו רשעים. גרמו אלה אלוהיך ישראל דהיינו שפגמו באלה שה"ס יה"ו שנאמר עליהם על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, שפירושו אחר שקלקלו עצמם ג פעמים בגלגולם ולא זכו להתקן ביה"ו שנאמר בו במקום שיפול שם יהו כלומר שתקון העץ שהוא האדם הוא היהו אז על ארבעה לא אשיבנו, דהיינו ה אחרונה שהיא אות רביעית דהויה דהיינו שלא ישיבנה פעם ד בגלגול כנגדה אלא שנדונים בגיהנם במשחית אף וחמה. נותנים לאדם שלוש פעמים הזדמנות, וממרקים אותו כדי שלא יחזור לאותם טעויות שוב. 
  7. ולבושים של אלו ג אותיות יה"ו נודעים בקשת שהם לבן אדום וירוק, מי שיבא בגלגול פעם א הוא לבן כנגד י דהויה שהיא גבורה, ובשלישית היא ירוק כנגד ו דהויה שהיא ת"ת שנק' יעקב שהוא קו אמצעי הכולל שניהם חסד וגבורה. ומשום שביעקב נכללו האותיות יה שהם חסד וגבורה ונשרש האילן ונטע ונגדל ועשה פירות טובים, ע"כ נאמר לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו שלא תהיה מרכבתו ביצר הרע שהוא נחש וכל מיני חיות רעות ומשום זה כתוב ליו וישר אל מלאך ויוכל, ומשום שאדם נק' אילן הוא בסוד הזה דומה לאילן שנטע במקום שאינו עושה פירות. מה עושים, עוקרים אותו ונוטעים אותו במקום אחר, ומשום זה העמידו בעלי המשנה שאין אדם מוחזק להיות עקר עד שהולך לארץ ישראל ונטע שם באשה. עליו לנסות ברצון של ישר-אל כדי לא להחשב לעקר
  8. אף כך צדיק שהוא מטולטל ממקום למקום מבית לבית, היא כאלו בא בגלגול פעמי הרבה, היינו ועושה חסד לאלפים לאוהביו עד שיזכה להיות שלם לעולם הבא. אבל לרשעים אין מביאים אותם בגלגול יותר משלש פעמים ואם חוזר בתשובה למדנו בו, הגלות מכפרת עוון והטלטול ממקום למקום נחשב לו כגלגול והוא נשלם כנ"ל בצדיק, ומשום זה העמידו בעלי המשנה, צדיקים שוב אינם חוזרים לעפרם דהיינו שאינם באים בגלגול.

אין תגובות

להגיב