הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מג-מה | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מג-מה | מתקדמים | שיעור 15

בראשית זוהר חדש מג - מה שעור 15

ספירת היסוד שבאות ו

 

בצד הזכר שבאדם ישנה ההכרה הגבוהה המופשטת, ויש את התודעה שבאה לפעול את הרצון. היסוד, הוא ברית של מחויבות המאפשרת חיבור וזיווג רוחני בין עליון לתחתון. לא כל אחד מסוגל להגיע להויה פנימית זו, אך חובה עליו להתקדם לנקודה פנימית זו.

 

בכדי להגיע לנקודה פנימית זו, יש לבוא בוויתור גמור על כל הרצונות הפרטיים. ובנקודה זו נבחן האדם, האם הוא בא בנקיות לזיווג הרוחני.

 

 

 

קו כשהמבוע שהוא יסוד כורה בנקודה זו שהיא המלכות היי שממעט אותה מג"ר דחכמה ונכנס בתוכה אז כל אלו שמות העליונים אל אלקים הוי"ה וכל אלו צדדים העליונים שאמרנו שהם ימין שמאל ואמצע שלמעלה מחזה דז"א ששפעם הוא חסדים מכוסים כולם נכנסים בתוך המלכות. בתשוקה ברוח השלם למעלה היי שהלם בבחינת או"א עלאין בדבור הסמוך. בתשוקה נכנסים בה ולא בדבר אחר הכל ברוח ולא בגוף. כמו בעל הנשלל מכל לבושיו בשעה שב להתחבר באשתו, אף כאן כל אלו המרכות שאמרנו שלמעלה ושלמטה כולם מסבבים אותה מרחוק והם מכסים עליה ובעלה שהוא ז"א נשלל מכולם וע"כ אינם באים כל אלו האברים להתחבר בה אלא ברוח ממש ואז הכל הוא רצון אחד.

התבאר שיש ג בחינות שהן נשמה גוף לבושים שאו"א עלאין שאינם נודעים כלל בהארת חכמה שהם בחינת אור החסדים הנק רוח נבחנים לנשמה וחג"ת דז"א שהם נודעים בחכמה רק להשפיע למטה מחזה ולא כלום לעצמם כי לעצמם הם בחסדים מכוסים מחכה נבחנים לגוף שהנשמה שהיא או"א עלאין מלובשת בו ונצח והוד שבהם מתגלה החכמה לעצמם נק לבושים שהם מלבישים על הגוף שהוא חג"ת מבחוץ.

ברוח השלם של או"א שהוא בבחינת ג"ר שה"ס פנימיות הנמשך מהנשמה המלובשת בו שהיא או"א ולא במלה אחרת היי בגוף ולבושים ומפרש דבריו שהכל מושפע בבחינת רוח השלם דאו"א עלאין ואל בגופא ולא מבחינת חג"ת גז"א הנק גוף ואל כל שכן מבחינת הלבושים המלבישים את הגוף שהם נצח והוד. כי אינו משפיע בה אלא מבחינת רוח השלם שבפנימיות החג"ת הנק גוף, היי אברי הגוף שהם חג"ת אלא ברוח ממש היי רוח השלם דאו"א המלובשים בפנימיות חג"ת שהרצון דאו"א שולט בז"א וביסוד ובמלכות בבחינת רצון אחד. בחינת נשמה הם או"א עילעין, חג"ת גוף, נצח הוד לבושים. כאן רואים שהחסדים מחברים את הכל לאחד

 

קז  ​​​​ וע"כ בשעה שהקב"ה נועד עמה עם המלכות וישראל אינם כשרים להיות פתילה אליה היי אור חוזר להאיר כלומר שאינם ראוים להעלות מ"ן לצורך זווג ז"א ומלכות. מה שכתוב, פשטתי את כתנתי איכה אלבשנה הלבושים הם הכינויים המלבישים לגוף, לחג"ת רחצתי את רגלי איככה אטנפם. היי אלו הכינויים שאמרנו שה"ס נו"ה שהם נבחנים ללבושים שכשמתחברים כולם הם נבחנים לכותונת של הקב"ה וכשהוא נועד אצלה הוא נשלל מכל הלבושים כדי להתחבר עמה וע"כ אמר הקב"ה פשטתי את כתנתי היי כדי להתתקן ולהיות נכון להטיב לך ואת אינך מתוקנת כראוי. עתה איככה אלבשנה, איך אתלבש שוב באלו הלבושים של נצח הוד שאינם מאירים אלא בבחינת אחורים מרחוק, אחזור ואסתלק ממך. איך אוכל להשפיע לך ביסוד דגדלות בהיכל או"א, חסדים מכוסים, רוחניות, כל עוד אינך מעלה ביקוש אמיתי ע"י נשמות הצדיקים

 

קח רחצתי את רגלי איככה אטנפם, הרי שרחצתי את רגלי מטינוף ההוא ומה הוא, כי כאשר התקנתי ונודעדתי לך העברתי צד האחר הטמא ההוא מלפני רגלי עתה איך אחזור לשים טנופת ההיא לכסות על המקדש מאחר שאת אינך מוכנה בתקוניך להתתקן אלי. מכאן למדנו כשרוח הטומאה עובר מהעולם אז מתגדל הכל למעלה ולמטה ועל זה רחצתי את רגלי איככה אטנפם כמקודם לכן. העליון רוצה לתת החכמה, אך כשזה בא בטומאה ולא מתקדשים מלמטה הוא מסתלק

כשרוצים להרחיק את הס"א ולתקן את המלכות שתהיה ראויה לזווג עם ז"א צריכים לתת מוקש לס"א בסו"ה ונתתי את החחים בלחייך שפירושו שנותנים לו תחילה אחיזה בקדושה חיסרון בבינה, ואז הס"א בטוח שיוכל להפיל את המלכות, אך אז משתמשים בכח הבינה להפילו שבזה מפילים אותו אח"כ לגמרי, היי בעת שהמלכות נתתקנת להיות ראויה לזווג היי עי"ז שנתן לו תחילה אחיזה בקדושה שעי"ז הפילו אח"כ והרחיקוהו לגמרי. אם שוב תחזור ותתרחק ממנו ואהיה מוכרח לתת שוב אחיזה לס"א במקדש כדי להפילו שאחיזה המוקדמת הזו נבחנת לטינוף הרגלים. מלמד בעל הסולם שיש לשים לס"א מלכודת, ע"י שמעוררים את התשוקה ומביאים אותה למקום גבוה, את המלכות, את הרצון לבינה, פעולה שעושה חיסרון בבינה, ואז בכוח הבינה מוותרים לגמרי על הרצון.

כשמעלים את הס"א לבינה, הוא שמח ובטוח שיוכל לינוק מזון יותר גדול. לבד הס"א לא יכול להתעסק עם הבינה, אך הוא מנצל ועולה עם המלכות שעושה שם חיסרון. אך אין הוא יודע שיש בבינה גם את כח החסדים המכוסים של חפץ חסד. ​​ 

 

קט ומשום זה הוא מתפשט מכל אלו הכינויים בשעה שמבוע הזה כורה בנקודה ההיא והסתים בתוכה. ואז כשמבוע ההוא הסתים החסדים בתוכה מהארת החכמה אז מאיר הכל והבאר מתמלאת מהמבוע שנכנס בתוכה והתסים בה בלחש ​​ ואז אלו הכינויים מכסים עליה ומתפשטים לצד ימין ולצד שמאל היי גם בהארת חכמה שבשמאל. מפני שהסכימה לקבל באמונה גדולה את החסדים המכוסים. אי אפשר להתחבר לעליון בלי ויתור מוקדם על הרצון העצמי

 

קי ואלו הם בחינת קרומים הדקים של האגוז העומדים וחופפים בפנים על המוח של האגוז שהוא הפרי. שהם נאכלים עם הרי ואינם נחשבים לקליפות ממש. אבל אותה הקליפה הקשה של האגוז החיצונה שהיא קליפה ממש כבר נשברה ואינה עומדת שם בעת הזווג ואז הכל בסוד עליון ללכת בסודות האלו אשרי הם המסתכלים ברצון שלהם, דברים של סודות העליונים ללכת בדרך אמת. לזכות בעולם הזה ולהאיר להם לעולם הבא, עליהם כתוב והמשכילים יזהירו וקו אשריהם בעוה"ז ובבא.

אותם הדבקים בקב"ה באמת הרצון שלהם מדריך אותם שילכו בעבודתם כפי המתוקן למעלה בעולמות העליונים בסו"ה וילך אברם כאשר צוה אותו ה' ולפיכך כשהם מסתכלים אח"כ ברצון שלהם הם יועדים סודות העליונים כי הם מסתכלים בנטיות שברצון שלהם ויודעים איך נקבעים למעלה סודות העליונים. הרצון של הצדיק מתאר לו בדיוק מה קורה למעלה, וכאשר הוא רוצה משהו, הרצון מותאם לרצון העליון. אדם יכול לבדוק עצמו האם הוא באמת דבק בהשם לפי הרצון, האם הוא רוצה מה שמתחשק לו או רוצה לעשות רצון השם, תוך שהוא מוותר על הרצון הפרטי. התשוקה האמיתית נבחנת לפי החסדים המכוסים

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב