049- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמה-קמז למתקדמים I תגיות:...

049- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמה-קמז למתקדמים I תגיות: גיהנום, רשעים, מלאך סנטריקל

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קמה- קמז

דינו של גיהינום [דינא דגיהנם]

חום התאוות של הרשעים מתדלק את היצר הרע.

בא להראות שעונש הגיהינום מתאים לרשעים, אשר כאן בעולם הזה הם מוסיפים עצים למדורה ע"י תאוות שאינן שייכות לדרך הישר. הגיהינום הוא בנפש, וכך למשל אדם כעסן, עליו להפנים שכאשר הוא דורש בגאוותו להשתלט על אחרים, בכך הוא מזין ומדליק עוד את האש.

הגיהינום מחולק למדורים, ואל לו לאדם לומר לעצמו ממילא אני חוטא מה זה משנה לאן אלך, מפני שישנם מדורים מהם קל יותר לעלות. ישנם פרטים שונים בקליפות וכשלומדים את הסדר שלהן, ניתן לאתר את העיוותים הנפשיים המדמים עצמם לקדושה, ולמעשה ההיפך הוא הנכון.

השבת היא התכלית, ומי שאינו רוצה בתכלית לא יזכה בה, מי שאינו מעריך את השבת שהיא מעין עולם הבא, אז גם בעולם הבא לא יזכה למנוחה. כל אלו המחללים שבתות וזמנים, ואינם חסים על כבוד אדונם כלל, שישמרו אותם, אלא מחללים בפרהסיה בגלוי, כמו שהם אינם שומרים שבתות וזמנים בעוה"ז, כן אין שומרים אותם בעולם ההוא ואין להם מנוחה, לכן על האדם להרהר בתשובה ולהראות בכל כוחו שהוא מנסה בעודו בעולם הזה.

 

תמג) אמר רבי יהודה: דין עונשי הגיהינום הוא לדון שם את הרשעים. למה הם נידונים בדינו של גיהינום? אלא הגיהינום הוא אש דולק ימים ולילות, כעין הרשעים המתחממים באש יצה"ר לעבור על דברי תורה, בכל חימום שמתחממים ביצה"ר, כך שורף בהם האש של הגיהינום.

תמד) פעם אחת לא נמצא היצה"ר בעולם, שהכניסו אותו תוך טבעת של ברזל בנקב של תהום הגדול. וכל עת ההוא כבה האש של הגיהינום ולא שרף כלל. חזר היצה"ר למקומו, ורשעי עולם התחילו להתחמם בו, התחיל בוער גם האש של הגיהינום. כי הגיהינום אינו שורף אלא בכוח החום של יצה"ר של הרשעים, ובחום ההוא, האש של הגיהינום שורף ימים ולילות ואינו שוקט.

תמה) ז' פתחים הם בגיהינום. וז' מדורים יש שם. ז' מיני רשעים הם, רע, בְלייַעל, חוטא, רשע, משחית, לץ, יהיר. וכולם יש כנגדם מדורים בגיהינום, כל אחד ואחד כראוי לו, וכפי אותה מדרגה שחטא בה הרשע, כך נותנים לו מדור בגיהינום.

תמו) ובכל מדור ומדור, יש מלאך כוח בנפש ממונה על מקום ההוא, תחת ידו של דוּמה. וכמה אלף וריבוא מלאכים עימו הדנים את הרשעים, לכל אחד ואחד כפי שראוי לו באותו מדור שהוא שם.

תמז) האש של גיהינום שלמטה, באה מאש של הגיהינום של מעלה, מנהר דינור, ובאה לגיהינום של מטה ושורף, באותו התעוררות החום של הרשעים, שמחממים עצמם ביצה"ר. וכל אלו המדורים שורפים שמה.

תמח) יש מקום בגיהינום אשר המדרגות שמה נקראות צואה רותחת. ושם הוא הזוהמה של הנשמות המיטנפות מכל זוהמה של עוה"ז, ומתלבנות ועולות, ונשאר הזוהמה שם, ואלו מדרגות רעות שנקראות צואה רותחת ממונות על זוהמה ההוא. ואש של גיהינום שולטת בזוהמה הנשארת. למדור זה נכנסות נשמות שמטנפות מכל זוהמות העולם הזה.

תמט) ויש רשעים שמיטנפים בעוונותיהם תמיד ואינם מתלבנים מהם, ומתו בלא תשובה, וחטאו והחטיאו אחרים, והיו קשי עורף תמיד, ובגאוותם לא נשברו לפני אדונם בעוה"ז. אלו נידונים שם בזוהמה ההוא ובצואה ההיא הרותחת ואינם יוצאים משם לעולם. אלו שמשחיתים דרכם על הארץ זרע לבטלה, ואינם חסים על כבוד אדונם בעוה"ז, כל אלו נידונים שם לדורי דורות ואינם יוצאים משם.

תנ) בשבתות וראשי חודשים ובזמנים ובחגים, נשקט האש באותו המקום ואינם נידונים. אבל אינם יוצאים משם כשאר הרשעים שיש להם מנוחה. כל אלו המחללים שבתות וזמנים, ואינם חסים על כבוד אדונם כלל, שישמרו אותם, אלא מחללים בפרהסיה בגלוי, כמו שהם אינם שומרים שבתות וזמנים בעוה"ז, כן אין שומרים אותם בעולם ההוא ואין להם מנוחה.

תנא) אמר רבי יוסי: שומרים בגיהינום שבתות וזמנים, באונס. נגד רצונם. אלו הם עכו"ם, שלא הצטוו, ואינם שומרים שבת בעוה"ז, שומרים אותו שם באונס. אבל רשעים המחללים שבתות אין להם מנוחה שם.

תנב) בכל כניסת השבת כשהיום מתקדש, הולכים כרוזים בכל אלו המדורים של הגיהינום: הסתלקו הדינים של הרשעים, כי המלך הקדוש בא והיום התקדש, והוא מגן על הכול. ומיד הדינים מסתלקים ויש מנוחה לרשעים. אבל מאלו שאינם שומרים שבת, לעולם אין אש של הגיהינום מסתלק מהם. וכל הרשעים שבגיהינום שואלים עליהם, למה השתנו אלו מכל הרשעים שכאן, שאין להם מנוחה? ובעלי הדין משיבים להם, אלו הם הרשעים שכפרו בהקב"ה, ועברו על התורה כולה, משום שלא שמרו שבת שם, בעוה"ז, ומי שאינו שומר שבת הוא כאילו עובר על התורה כולה, משום זה אין להם מנוחה לעולם.

תנג) ואלו הרשעים, כולם יוצאים ממקומם, וניתנה להם רשות ללכת לראות אותם. ומלאך אחד ששמו סנטריאל, הולך ומוציא גוף ההוא שלהם, ומביאו לגיהינום לעיני הרשעים, ורואים אותו שמעלה תולעים, והנשמה שלהם שאין לה מנוחה באש של הגיהינום. מדובר על גוף רוחני, ששואף ללבוש את לבושי גן עדן.

תגיות: גיהינום

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קמה-קמז
1. למה הרשעים נידונים בדין הגיהנום ולמה דווקא של אש?
2. לאיזה חלקים מתחלקים המדורים וכנגד אלה בחינות רשעים הם מתחלקים?
3. מיהו המלאך הממונה על הגיהנום ומדוע הוא צריך כמה אלף וריבוא מלאכים עמו?
4. מה קורה עם הנשמות של הרשעים בשבתות ומועדים?
5. אילו רשעים נידונים בצואה רותחת ומה קורה איתם בשבתות ראשי חודשים ובזמנים ובחגים?
6. איזה כרוז מכריזין בכל המדורים של הגיהנום עם כניסת השבת?
7. מה מראה המלאך סנטריקל לכל הרשעים ביום השבת?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams