089- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רסה-רסז למתקדמים I תגיות:...

089- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רסה-רסז למתקדמים I תגיות: פרנסה, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רסה- רסז

קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף

 הבורא טוב ומטיב, אז מדוע קשה לו לתת מזונות, ואיך אומר שקשה לקב"ה, אלא מלמד שיש נתינה שאינה במסלול הקדושה שצריך להיות, מפני שאם נותנים לרשע, זהו עושר השמור לבעליו לרעתו. אלא מדובר על שפע/אור הניתן לכולם בדומה לאור השמש, ולא לאור חוכמה שניתן לחכמים. ובמבט רחב יותר צריכים גם את הרשעים בעולם.

תתיא) משום שהקב"ה, כל מעשיו בדין ואמת, ועל דין ואמת מתקיים כל העולם, ובכל יום דן את העולם בדין לצדיקים ולרשעים ולכל בני העולם כמ"ש: כִּי צַדִּיק יְהוָה, צְדָקוֹת אָהֵב. וכשהוא דן בני אדם, ורואה כמה הם רשעים וחוטאים לפניו, אז קשה בעיניו לתת להם מזון בכל זמן, משום שיש לו לזון את הרשעים ולאלו שחוטאים.

תתיב) והוא עושה עימהם לפנים משורת הדין וזן ומפרנס אותם, כפי חסד העליון הנמשך ונוזל על כל בני העולם, ובו הוא זן ומפרנס לכל לצדיקים ולחסידים ולרשעים ולכל בני העולם עובדה שהם קיימים, ולכל חיות ובהמות השדה, ועוף השמיים, מקרני ראמים עד ביצי כינים, ולא נשאר מי בעולם שלא יהיה זן ומפרנס לכל, אעפ"י שקשה לפניו, מחמת מעשים של בני העולם, כקריעת ים סוף.

תתיג) וכי קריעת ים סוף היה קשה לו? והרי כתוב: גוער בים ויבשֵהו. הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ. והרי כיוון שעלה הרצון לפניו, הכול הוא כאין לפניו, ואיך אתה אומר שקריעת ים סוף קשה לפניו? לא הגיוני לחשוב שמשהו קשה לקב"ה

תתיד) אלא בזמן שישראל קרבו אל הים, ורצה הקב"ה לקרוע להם את ים סוף, בא רהב הממונה של מצרים, וביקש דין מהקב"ה. אמר לפניו, ריבון העולם, למה אתה רוצה לעשות דין במצרים ולקרוע את הים לישראל, הרי כולם רשעים לפניך, וכל דרכיך בדין ואמת? הלוא אלו עובדים עבודה זרה, ואלו עובדים עבודה זרה, אלו חוטאים בגילוי עריות, ואלו בגילוי עריות, אלו שופכים דמים, ואלו שופכים דמים? הרי כל מי שנמצא בעולם הזה בא לתקן, ואין צדיק בארץ שלא יחטא

תתטו) בשעה ההיא היה קשה לפני הקב"ה לעבור על דרך הדין. והנה ישראל היו נוסעים על הים שכתוב: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה  מַה תִּצְעַק אֵלָי; דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ. והיה קשה לפניו לעבור על הדין ולקרוע להם הים סוף. ולולא שהביט הקב"ה בזכות אברהם, שהקדים בבוקר לעשות מצוות ריבונו ורצונו כמ"ש: וישכם אברהם בבוקר, היו כולם נאבדים בים, משום שבכל הלילה ההוא, היה הקב"ה בדין על ישראל. כשאמרים קשה אין הכוונה קושי טכני, אלא הקושי בביטול מידת הדין ולהקדים את מידת החסדים. הקושי הוא בסדר, אשר מי שצריך יקבל ומי שלא לא יקבל.

תתטז) וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה, כָּל הַלָּיְלָה. מלמד שבאו מלאכי עליון לשבח בלילה ההוא לפני הקב"ה. אמר להם, האם מעשה ידי טובעים בים ואתם משבחים לפני? מיד, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. כי, זה אל זה, נאמר במלאכים המשבחים להקב"ה כמ"ש: וקרא זה אל זה ואמר קדוש. וכתוב: וַיְהִי, בְּאַשְׁמֹרֶת הַבֹּקֶר, וַיַּשְׁקֵף יְהוָה אֶל מַחֲנֵה מִצְרַיִם, שהביט הקב"ה בזכות אברהם, שהשכים בבוקר לעשות רצון אדונו, כמ"ש: וישכם אברהם בבוקר, אז חזר הים והמים ברחו מפני ישראל. הקב"ה מביט בזכות אברהם, מידת החסד. הבונה נפשו על מידת החסד, אפשר שינצל ממידת הדין. עומדת לאדם זכות, שכאשר מגיע אליו אור/תענוג הוא דוחה אותו מטעם רצונו להשפיע, זכות זו תעמוד לו גם אם יחטא.

תתיז) וַיָּשָׁב הַיָּם לִפְנוֹת בֹּקֶר לְאֵיתָנוֹ. לאיתנו פירושו, לתנאו הראשון, לתנאי שהתנה עימו הקב"ה כשברא העולם, שהתנה עימו שייבקע בשביל ישראל דהיינו שיבקע לקו אמצעי המאפשר לעשות תשובה. כי איתנו אותיות תנאי. כתוב לאיתנו, וכתוב: משכיל לאיתן האזרחי, שהוא אברהם, אף כאן לאיתנו רומז על אברהם. לפנות בוקר, שהשכים אברהם בבוקר לעשות רצון אדונו, אז נקרע הים. וע"כ היה קשה לפניו קריעת ים סוף.

קשים זיווגים לפני הקב"ה כקריעת ים סוף

[קשין זווגין קמי קב"ה כקריעת ים סוף]

תתיח) כעין זה קשים זיווגים לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. כמו קריעת ים סוף, הורג את אלו בצד זה ומקיים את אלו בצד זה, אף כאן בזיווגים כתוב: מוציא אסירים בכושָרות, שהוא אותיות, בכי ושירוֹת, כי זה מת ויש בכי, ונותן אשתו לזה, ויש שירות. ולפעמים לרשע מזדמן אישה טובה. וע"כ קשים לפניו זיווגים כקריעת ים סוף. אבל סודות סתומים הם בכל, והכול הוא בדין. ומה שהעירו בזה, לבאר למה זה נדחה מפני זה. למה לא יורדת נשמת הזכר יחד עם החלקו השני של הנקבה ונפגשים? הקושי הוא שהתיקון הנדרש מצד אחד צריך להיעשות במקום אחר.  

תתיט) קשים זיווגים לפני הקב"ה, ולא מלפני הקב"ה. כי לפני פירושו, שעומד לפני הקב"ה ומשמש לפניו, מלכות המקבלת מהקב"ה. וע"כ לא לומדים, שקשים זיווגים להקב"ה, וכן לא, קשים מזונותיו של אדם להקב"ה, אלא לפני הקב"ה, שהיא המלכות. כי לזו, למלכות, קשים כל אלו, משום שאינם עומדים ברשותה, אע"פ שהיא עושה, ברשותו של אחר היא עושה. כי היא מקבלת הכול מהקב"ה, וע"כ שייך לומר שקשים לה הדברים. הקושי הוא שהזיווגים הם לפני דהיינו במלכות הרוצה לקבל לעצמה את התענוג.

תתכ) מהו מלפני? הוא עוה"ב, הבינה, שכל החיים נמצאים שם. פירוש אחר. זהו צינור העליון, נהר שמימיו אינם פוסקים לעולם, יסוד דז"א, שמקבל כל העידונים של עוה"ב, הבינה וכתוב: ונכרתה הנפש מלפני, שהנפש תכרת מכל אלו עידונים העליונים שבמקום שנועם ה' שם, הבינה. וזהו שמורה המילה מלפני, מלפני הקב"ה, שהקב"ה מקבל ממנה, בינה המשפיעה לז"א, הנקרא הקב"ה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רסה-רסז
1. מדוע קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף?
2. מדוע וכיצד יש לדבר על קושי של הקב"ה? והרי הוא כל יכול.
3. מה היתה טענת הרהב, המלאך הממונה על מצרים, כלפי ריבון העולם?
4. מיהו הסנגור של עם ישראל שבזכותו מציל את עם ישראל בקריעת ים סוף וטיבע את המצרים?
5. מדוע קשים זיווגים לפני הקב"ה כקריעת ים סוף?
6. מדוכ כתוב שקשים זיווגים לפני ולא מלפני הקב"ה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams