הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קעח-קפ | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית קעח-קפ | השקפה | שיעור 60

בראשית זוהר חדש קעח – קפ שעור 60

תַדְשא הארץ דשא

זמן הוא אינו זז בפני עצמו, אלא האדם נע בזמן, השינויים התודעתיים שלו הם מספר חידושי הצורה שנותן ברצון, לכן על האדם לדעת איך להזיז את התודעה שלו בזמן, ואם אילו כוחות עליו להשתמש כדי לעבור למצב תודעתי גבוה יותר.

רבי אבהו אמר, כמה יש לו לאדם להרהר במעשיו, ולפקוד אותם בכל יום כלומר לתת להם מודעות וזכירה כשעושה מעשיו, הואיל ונתן בו הקב"ה נשמה טהורה מעולם אצילות, לדעת ולהכיר בוראו, ולהסתכל בנפלאותיו שהוא עושה, בכל יום ויום. לצורך כך באה הנשמה, לראות את גדלות השם יתברך שהוא טוב ומטיב, בכל מפגש עם המציאות ישאל עצמו מה הבורא מצפה ממני, וכך מתאפשר לאדם להמליך על עצמו את הקב"ה, ולבוא לכלל כשהוא ממלא תפקידו היחודי.

בוקר הוא כאשר ישנה הארה של קו אמצעי שנק מזרח, אז יש רפואה לצד הדין שהוא מנותק, ויכול להתרפא ע"י חיבורו לימין, האמונה שמרפא את הדין, את הרצון לקבל שהוא חולי כאשר מנסה לעמוד מעצמו.

אמר רבי יוחנן בן זכאי, יש מלאך ממונה מהבוקר ועד חצי היום כשהחסד פועל בעולם. להגיד בבוקר חסדך. באותה הרוח הבאה ממזרח, ושמו מיכאל, בהסתכלות תמצא שמיכאל הוא אותיות מלאכי. וזה שאמר הקב"ה למשה, הנה מלאכי ילך לפניך. כלומר, הנה מיכאל ילך לפניך. למעשה אמר הקב"ה למשה, מיכאל, קו ימין, בחינת רפואה, מיכאל גימטרייה תשעים ואחת, גימטרייה אמן. רפואה היא בחינה אמונית מעל טעם ודעת, והיא החיבור לעליון, וזו הרפואה.

ילמד האדם שהמלאכים הם רק אמצעים, הגרזן ולא האוחז בגרזן שהכל בידו, וכך יתנו ליבם ישר לאביהם שבשמים. לא רפאל ומיכאל מרפאים מעצמם, אלא הכל בציווי הקב"ה.

אין תגובות

להגיב