הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית ריד-רטז| השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית ריד-רטז| השקפה | שיעור 72

ש.ב זוהר ריד רטז

1. כיצד הבדיל הקבה את האדם משאר הנבראים ?
2. במה דומה האדם לקבה ובמה ברור שאינו דומה לו?
3. מי היא חווה הראשונה ומהי בנפש האדם?
4. מה שאלת רבי עקיבא לרבו רבי אליעזר ומה היא תשובתו?

 

בראשית זוהר חדש ריד – רטז שעור 72

נעשֶׂה אדם

הרשע דבק בכוח הבהמי במקום בנשמה.

אמר רבי אבהו מעלתו של אדם, שהבדיל אותו הקב"ה מכל שאר הנבראים. כשברא האדם, התייחד הקב"ה עימהם בעשייתו עם שמים ארץ ומים, ואמר, נעשה אדם. האדם הוא לא רק צד הבריאה, ובוודאי לא הבורא, הוא ביניים, וכשזרק בו נשמה, קם על רגליו. ונדמה לתחתונים ולעליונים. נדמה גופו לארץ.

ותְחַסרהו מעט מאלקים, הגירעון שבו שלא נלקח ממקור עליון יותר. גוף הכוונה הרצון בעל מנת לקבל, ייקבר בעפר. הגוף שנשאר הוא גוף של נשמה, לבושי אור. ואי אפשר שההשוואה לאלקים היא בדעת ובחכמה. אמר רבי אבהו אבל דומה האדם אל הקב"ה בנשמה, שהיא קדושה ולא תכלה לעולם, משום שנלקחה ממנו, מכוחו ומגבורתו. ולא כמו הגוף, שנלקח מהאדמה, ויִכלה וישוב עפר כשהיה. לא בגוף הגשמי יאיר האור בתחיית המתים. מתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים אין הכוונה לעולם הגשמי, אלא לרצון לקבל בעל מנת להשפיע.

זכר ונקבה בְּרָאָם. ולקח אותה מצלעותיו והכין אותה. והביא אותה אל האדם. כמ"ש, וייקח אחת מצלעותיו. מלמד שאומר אחת מצלעותיו, רבי יהושע אמר הצלע שלקח מצלעותיו הייתה חוה הראשונה, ולקח אותה ממנו, והיא מזיקה הבריות. ויסגור בשר תַחְתֶנה, שהקים אחרת במקומה, בשר ולא רוח. נלקחה חווה השנייה ממקור שהוא רק התכללות, עם מלכות עם בינה.

רבי אליעזר ורבי עקיבא היו הולכים בדרך שאל רבי עקיבא, כתוב ויאמר אלקים, נעשה אדם. למה לא כתוב מיד, ויהי כן, כשאר כל הימים. אמר לו, עקיבא אתה בא עם הנחה לא מדויקת, אלא לא רק זה היה במעשה בראשית, שלא כתוב בו, ויהי כן.

אומר רבי אליעזר תשאל מתי כתוב מייד לאחר הציווי האלוקי ויהי כן, ובאילו מקרים מופיעים פסוקים לפני שכתוב שהושלמה הפעולה. ומלמד כלל כל דבר שלא היה בו כוח הנאצל מלמעלה, שיבוא וישלים אותו, כתוב מיד, ויהי כן. מה שניתן לתחתון לבצע מצד עצמו, לא צריך כוח נוסף מלמעלה להשלים הפעולה, אך מה שאין באפשרות הנברא לבצע גם בכוחו, חייב כח עליון להתערב ואז לא כתוב ויהי כן מייד.

אין תגובות

להגיב