הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת נח א-ג| השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת נח א-ג| השקפה | שיעור 1

זוהר חדש נח א – ג

הוא ישופך ראש

כאשר תפיסת הבורא שבאדם קשורה לשם הויה, אז הוא מחובר לנצחיות. התפיסה העצמית היא לשם אלוקים, בה יש אחיזה למזיקים. התודעה הנפשית הגופנית אינה קבועה, וכדי לשמר רשמים יש לפתח כלים, ותכונות רוחניות המשמרות חוויות מהעבר.

אין דבר העומד בפני התשובה, אך כל זמן תיקון תהליך החזרה בתשובה רציף, מפני שככל שהאדם עולה בדרגות הרוחניות, היצר אצלו גדל אף הוא.

רבי חזקיה אמר אשרי חלקם של ישראל שהקב"ה רצה בהם ונתן להם התורה הקדושה והזהיר אותם, ונתן להם עצה להשמר מהמקטרגים שלמעלה מהמזיקים שלמטה כדי שלא ישלוט בהם רק הקב"ה בלבדו. הם נראים כמקטרגים ומזיקים כאשר עומדים לבדם. לכן המטרה שלנו היא להכליל אותם, להביא את צד הבריאה לצד הבורא שבאדם, כדי שלא ישלוט בהם אלא רק הקב"ה. זו העצה שהתורה נותנת כיצד להתגבר על המקטרגים.

בזמן המבול כשנתרבו עוונות בני אדם, משטין הזה בא, והמקטרג נמצא לפני הקב"ה ועל זה כתוב קץ כל בשר בא לפני כי קץ כל בשר שהוא המשטין הנקרא כן, בא לבקש דין על עוונות בני אדם שהם גרמו הדין. הקץ הוא הקצה של המלכות, של הרצון לקבל לעצמו, בא ומבקש דין על העוונות.

התיבה היא הגוף

כל אדם העושה ושומר את מצוות התורה, הנשמה נשמרת בגופו, שהגוף נקרא תיבה ואינו נענש, ואין מלאך המות שולט עליו וכל אדם שאינו שומר ואינו מקיים את מצוות התורה ועובר עליהם אז שולט עליו מלאך המות. את המצוות יש לעשות, וגם לשמור את התובנה הנפשית שרוכשים, את המעשה אין מה לשמור. הנשמה היא כוח החיות ששם הבורא באדם ועל האדם לשמור פיקדון זה, כלומר שהגוף הוא בחינת התיבה ועליו להישמר ולהיבנות כמו התיבה. התיבה היא בחינת הגוף, היינו המידות שבאדם.

צוהר יכול להיות בחינת אבן/הבנה שמאירה בכל התיבה, או חלון, שמתקשרים לדבר מבחוץ. נח הוא צד הברית, היסוד שבאדם, עושה ככל שציווה אותו אלקים. השם אלקים כדי לבנות את הגוף, התיבה ואילו ההצלה באה משם הויה. על האדם לגלות בנפשו את הנקודה הפנימית שמאירה בו, ודרכה להתקשר לדבר האמיתי בחיים ומאפשרת להתחבר לנצחיות הבורא.

אין תגובות

להגיב