הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת נח לא-לג| השקפה| שיעור 11

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת נח לא-לג| השקפה| שיעור 11

זוהר חדש נח  לא – לג שעור 11 סיום

גלות אחרון אין לו קץ

רבי אליעזר אומר, כל הגלויות שגלתה כנסת ישראל, נתן לה הקב"ה זמן וקץ, והתעוררה תמיד בתשובה וגלות האחרון אין לו קץ וזמן, אלא הכל תלוי בתשובה שנאמר ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו. וכתוב, אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך.

א"ל רבי עקיבא, א"כ איך יהיה זה שיתעוררו בתשובה כולם ביחד. א"ל ר"א חייך שאם ראשי בית הכנסת יחזרו בתשובה, או בית כנסת אחד, יתקבצו בזכותם כל הגלות, כי הקב"ה מצפה תמיד מתי יחזרו בתשובה ויעשה להם טוב, שכתוב ולכן יחכה ה' לחננכם מחכה תמיד מתי יעשו תשובה. אומר שמספיק שמניין אחד יעשו תשובה באמת, כדי שתגמר הגלות.

למה אומר המלאך מיכאל שבני ישראל לא מופעלת עליהם מידת הרחמים, אלא שיש קודם לשוב בתשובה, להסכים שאתה חלק אלוקה מהכלל, מהבורא, ואז ירגישו להקב"ה רחום וחנון. כדי להגיע לאהבה על האדם לשלם את הפרטיות שלו, ולהקדישה ליחד. כדי לחזור בתשובה אדם לא מסוגל לשחזר ולתקן את כל הפגמים שלו. מספיק שיעשה תשובה שלמה ומלאה על דבר אחד, כדי שיזכה לתשובה.

אמר מיכאל, רבון העולם, היה לך לרחם עליהם, כי אתה רחום וכך אתה נקרא, אמר לו, שבועה נשבעתי ביום שנגזר הדין לפני שלא לגאלם עד שישובו ואם כנסת ישראל יפתחו בתשובה כפתחו של מחט, אני אפתח להם שערים גדולים. כלומר עליהם להרגיש שכואב להם שהם רחוקים מהשם, אפילו דקירה כמו מחט שהם רחוקים. כמשל, מחט באה לחבר ולתפור את הקשר, ואז ישנה הבטחה שיפתחו שערים גדולים.

אין תגובות

להגיב